The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Prado, 1942

ITIS records citing taxon author "Prado, 1942"
 
 Kingdom Animalia
  Apostolepis goiasensis Prado, 1942 -- valid -- Goias Burrowing Snake
  Atractus variegatus Prado, 1942 -- valid -- Variegated Ground Snake
  Dryophylax rutilus Prado, 1942 -- invalid
  Thamnodynastes rutilus (Prado, 1942) -- valid -- Prado's Coastal House Snake
   

A gray bar