Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Radoszkowski, 1881

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1881"
 
 Kingdom Animalia
  Anthophora atriceps Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Bombus persicus Radoszkowski, 1881 -- valid
  Lestiphorus africanus Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Megachile decemsignata Radoszkowski, 1881 -- valid
  Megachile pallida Radoszkowski, 1881 -- valid
  Megachile unifasciata Radoszkowski, 1881 -- valid
  Sphex cyanescens Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Sphex luteifrons Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Sphex umbrosus luteifrons Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Sphex vagus Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Stizoides niger (Radoszkowski, 1881) -- valid
  Stizus niger Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Tachytes capitalis Radoszkowski, 1881 -- invalid
  Xylocopa mixta Radoszkowski, 1881 -- valid
   

A gray bar