The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Radoszkowski, 1893

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1893"
 
 Kingdom Animalia
  Andrena germabica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Andrena lepeletieri aschabadensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Andrena transcaspica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Anthophora aschabadensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Anthophora germabica Radoszkowski, 1893 -- valid
  Anthophora mervensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Anthophora tedshenensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Astata aschabadensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Bembex admirabilis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Bembex asiatica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Bembex transcaspica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Bembix admirabilis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Bembix mervensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Bembix transcaspica Radoszkowski, 1893 -- valid
  Bombus branickii (Radoszkowski, 1893) -- valid
  Bombus ferganicus (Radoszkowski, 1893) -- valid
  Cerceris barrei Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Cerceris murgabica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Cerceris seraxensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Cerceris turkestanica Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Dienoplus turcmenicus (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Eucera clypeata (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Eucera tedshenensis (Radoszkowski, 1893) -- valid
  Gorytes turcmenicus (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Harpactus turcmenicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Macrocera clypeata Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Macrocera melectoides Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Macrocera tedshenensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Megachile carinata Radoszkowski, 1893 -- valid
  Megachile seraxensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Megachile stolzmanni Radoszkowski, 1893 -- valid
  Nomada komarowi Radoszkowski, 1893 -- valid
  Nysson barrei Radoszkowski, 1893 -- valid
  Nysson scalaris transcaspicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Oxybelus bareii Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus canaliculatus seraksensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus caucasicus Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus citrinus Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus kirgisicus Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus merwensis Radoszkowski, 1893 -- valid
  Oxybelus seraxensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Palarus aurantiacus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Palarus incertus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Palarus seraxensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Podalirius tedshenensis (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Podalirius tedthenensis (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Pseudomelecta kuchakevitzi Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Psithyrus branickii Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Psithyrus ferganicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Radoszkowskiana barrei (Radoszkowski, 1893) -- valid
  Sphex aegyptius turcomanicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Stizus barrei Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Stizus bizonatus transcaspicus Radoszkowski, 1893 -- valid
  Stizus handlirschi Radoszkowski, 1893 -- valid
  Stizus transcaspicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Synnevrus barrei (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Tachysphex germabensis (Radoszkowski, 1893) -- invalid
  Tachytes etrusca turcomanicus Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Tachytes germabensis Radoszkowski, 1893 -- invalid
  Tachytes turcomanica Radoszkowski, 1893 -- invalid
   

A gray bar