The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Szeptycki, 1985

ITIS records citing taxon author "Szeptycki, 1985"
 
 Kingdom Animalia
  Eosentomon bloszyki Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon carpaticum Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon occidentale Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon polonicum Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon rafalskii Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon sexsetosum Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon silesiacum Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon sudeticum Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon wanda Szeptycki, 1985 -- valid
  Eosentomon zodion Szeptycki, 1985 -- valid
   

A gray bar