Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Lewton

ITIS records citing taxon author "Lewton"
 
 Kingdom Plantae
  Cienfuegosia drummondii (A. Gray) Lewton -- accepted -- sulphur mallow, yellow flymallow, yellow fugosia
  Gossypium hopi Lewton -- not accepted
  Kokia Lewton -- accepted -- treecotton
  Kokia drynarioides (Seem.) Lewton -- accepted -- hau-hele'ula, Hawai'i treecotton, Hawaii tree cotton, koki'o
  Kokia lanceolata Lewton -- accepted -- koki'o, Wailupe Valley treecotton
  Kokia rockii Lewton -- not accepted
   

A gray bar