The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Mello-Leitao, 1943

ITIS records citing taxon author "Mello-Leitao, 1943"
 
 Kingdom Animalia
  Deinopis guasca Mello-Leitao, 1943 -- valid
  Dolichognatha proserpina (Mello-Leitao, 1943) -- valid
  Dubiaranea Mello-Leitao, 1943 -- valid
  Dubiaranea argenteovittata Mello-Leitao, 1943 -- valid
  Leucauge roseosignata Mello-Leitao, 1943 -- valid
  Tetragnatha exilima (Mello-Leitao, 1943) -- valid
  Tetragnatha filigastra Mello-Leitao, 1943 -- valid
  Tetragnatha ramboi Mello-Leitao, 1943 -- valid
   

A gray bar