The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Simon, 1906

ITIS records citing taxon author "Simon, 1906"
 
 Kingdom Animalia
  Acanthoctenus gaujoni Simon, 1906 -- valid
  Acanthoctenus obauratus Simon, 1906 -- valid
  Acanthoctenus plebejus Simon, 1906 -- valid
  Ajmonia velifera (Simon, 1906) -- valid
  Argiope trifasciata deserticola Simon, 1906 -- valid
  Ariadna nebulosa Simon, 1906 -- valid
  Ariadna oreades Simon, 1906 -- valid
  Ariadna taprobanica Simon, 1906 -- valid
  Auximella harpagula (Simon, 1906) -- valid
  Badumna arguta (Simon, 1906) -- valid
  Badumna guttipes (Simon, 1906) -- valid
  Callevophthalmus Simon, 1906 -- valid
  Cheiracanthium conflexum Simon, 1906 -- valid
  Cheiracanthium trivittatum Simon, 1906 -- valid
  Clubiona acanthocnemis Simon, 1906 -- valid
  Clubiona nilgherina Simon, 1906 -- valid
  Clubiona pogonias Simon, 1906 -- valid
  Cyclosa tuberascens Simon, 1906 -- valid
  Deinopis biaculeata Simon, 1906 -- valid
  Deinopis fastigata Simon, 1906 -- valid
  Deinopis pardalis Simon, 1906 -- valid
  Deinopis seriata Simon, 1906 -- valid
  Dictyna bispinosa Simon, 1906 -- valid
  Dictyna colona Simon, 1906 -- valid
  Dolomedes macrops Simon, 1906 -- valid
  Epimecinus nexibilis (Simon, 1906) -- valid
  Epimecinus pullatus (Simon, 1906) -- valid
  Epocilla xylina Simon, 1906 -- valid
  Evarcha werneri (Simon, 1906) -- valid
  Firmicus werneri Simon, 1906 -- valid
  Gea nilotica Simon, 1906 -- valid
  Gephyrota pudica (Simon, 1906) -- valid
  Gephyrota virescens (Simon, 1906) -- valid
  Gonatium japonicum Simon, 1906 -- valid
  Heteropoda boutani (Simon, 1906) -- valid
  Heteropoda malitiosa Simon, 1906 -- valid
  Hyllus plexippoides Simon, 1906 -- valid
  Larinia acuticauda Simon, 1906 -- valid
  Lathyarcha cinctipes (Simon, 1906) -- valid
  Leucauge rubrotrivittata Simon, 1906 -- valid
  Loxobates castetsi (Simon, 1906) -- valid
  Macrothele vidua Simon, 1906 -- valid
  Melaenosia Simon, 1906 -- valid
  Melaenosia pustulifera Simon, 1906 -- valid
  Miagrammopes sexpunctatus Simon, 1906 -- valid
  Mimetus indicus Simon, 1906 -- valid
  Neoscona achine (Simon, 1906) -- valid
  Neoscona odites (Simon, 1906) -- valid
  Neoscona pavida (Simon, 1906) -- valid
  Olios sanguinifrons (Simon, 1906) -- valid
  Olios werneri (Simon, 1906) -- valid
  Oxytate chlorion (Simon, 1906) -- valid
  Phantyna estebanensis (Simon, 1906) -- valid
  Philoponella hilaris (Simon, 1906) -- valid
  Phoneyusa chevalieri Simon, 1906 -- valid
  Pritha hasselti (Simon, 1906) -- valid
  Psechrus himalayanus Simon, 1906 -- valid
  Retiro fulvipes (Simon, 1906) -- valid
  Retiro procerulus (Simon, 1906) -- valid
  Retiro quitensis (Simon, 1906) -- valid
  Retiro rhombifer (Simon, 1906) -- valid
  Runcinia depressa Simon, 1906 -- valid
  Scotospilus maindroni (Simon, 1906) -- valid
  Segestria inda Simon, 1906 -- valid
  Seothyra perelegans Simon, 1906 -- valid
  Seothyra semicoccinea Simon, 1906 -- valid
  Simalio castaneiceps Simon, 1906 -- valid
  Simalio lucorum Simon, 1906 -- valid
  Simalio percomis Simon, 1906 -- valid
  Simalio phaeocephalus Simon, 1906 -- valid
  Sphingius bilineatus Simon, 1906 -- valid
  Sphingius caniceps Simon, 1906 -- valid
  Stegodyphus simplicifrons Simon, 1906 -- valid
  Stenaelurillus werneri Simon, 1906 -- invalid
  Storena nilgherina Simon, 1906 -- valid
  Sudesna grossa (Simon, 1906) -- valid
  Syrisca arabs Simon, 1906 -- valid
  Syrorisa misella (Simon, 1906) -- valid
  Thelcticopis maindroni Simon, 1906 -- valid
  Themacrys Simon, 1906 -- valid
  Themacrys irrorata Simon, 1906 -- valid
  Thomisus granulifrons Simon, 1906 -- valid
  Thomisus leucaspis Simon, 1906 -- valid
  Thomisus rigoratus Simon, 1906 -- valid
  Tibellus vitilis Simon, 1906 -- valid
  Tikaderia psechrina (Simon, 1906) -- valid
  Tmarus fasciolatus Simon, 1906 -- valid
  Tmarus soricinus Simon, 1906 -- valid
  Trachelas oreophilus Simon, 1906 -- valid
  Trachelas quisquiliarum Simon, 1906 -- valid
  Uloborus furunculus Simon, 1906 -- valid
  Utivarachna fronto (Simon, 1906) -- valid
  Viracucha andicola (Simon, 1906) -- valid
  Zorodictyna inhonesta (Simon, 1906) -- valid
   

A gray bar