The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Soares & Camargo, 1948

ITIS records citing taxon author "Soares & Camargo, 1948"
 
 Kingdom Animalia
  Aculepeira travassosi (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Alpaida oliverioi (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Araneus compsus (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Capidava saxatilis Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Catanduba simoni (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Chira lanei Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Chirothecia uncata Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Colonus vellardi (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Corinna urbanae Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Coryphasia melloleitaoi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Corythalia vervloeti Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Cylistella sanctipauli Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Dubiepeira dubitata (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Fluda goianiae Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Hamataliwa dimidiata (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Helvetia roeweri (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Homoeomma simoni Soares & Camargo, 1948 -- invalid
  Hypognatha mirandaribeiroi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Ilargus nitidisquamulatus Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Leucauge argyroaffinis Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Maenola braziliana Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Mago fonsecai Soares & Camargo, 1948 -- invalid
  Mangora insperata Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Matinta fonsecai (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Mecynogea infelix (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Nagaina berlandi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Naubolus sawayai Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Noegus difficilis (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Oxyopes holmbergi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Paratrechalea wygodzinskyi (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Pardosa v-signata Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Proctonemesia secunda (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Rhomphaea metaltissima Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Saitis marcusi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Saitis nanus Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Scytodes insperata Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Sickius Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Sickius longibulbi Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Teudis comstocki (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Thallumetus latifemur (Soares & Camargo, 1948) -- valid
  Thiodina vellardi Soares & Camargo, 1948 -- invalid
  Tmarus aporus Soares & Camargo, 1948 -- valid
  Verrucosa lampra (Soares & Camargo, 1948) -- valid
   

A gray bar