The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Mello-Leitao, 1925

ITIS records citing taxon author "Mello-Leitao, 1925"
 
 Kingdom Animalia
  Deinopis armaticeps Mello-Leitao, 1925 -- valid
  Deinopis plurituberculata Mello-Leitao, 1925 -- valid
  Miagrammopes luederwaldti Mello-Leitao, 1925 -- valid
   

A gray bar