Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Eisen, 1879

ITIS records citing taxon author "Eisen, 1879"
 
 Kingdom Animalia
  Allolobophora nordenskioldi Eisen, 1879 -- invalid
  Fridericia dura (Eisen, 1879) -- valid
  Illyodrilus sodalis Eisen, 1879 -- invalid
  Ilyodrilus Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Ilyodrilus perrieri Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Ilyodrilus sodalis Eisen, 1879 -- invalid
  Limnodrilus ornatus Eisen, 1879 -- invalid
  Limnodrilus silvani Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Limnodrilus steigerwaldi Eisen, 1879 -- invalid
  Peloscolex ferox (Eisen, 1879) -- invalid
  Rhyacodrilis sodalis (Eisen, 1879) -- invalid
  Rhyacodrilus sodalis Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Spirosperma Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Spirosperma ferox Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Telmatodrilinae Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Telmatodrilus Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
  Telmatodrilus vejdovskyi Eisen, 1879 -- valid -- aquatic oligochaete worm
   

A gray bar