The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997

ITIS records citing taxon author "Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997"
 
 Kingdom Animalia
  Ascyltus rhizophora Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Ascyltus similis Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Bavia fedor Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Bavia sonsorol Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Cosmophasis arborea Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Cosmophasis lami Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Cosmophasis muralis Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- invalid
  Flacillula nitens Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Ligurra opelli Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Thorelliola dumicola Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
  Trite ponapensis Berry, Beatty & Prˇszynski, 1997 -- valid
   

A gray bar