The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Troughton, 1937

ITIS records citing taxon author "Troughton, 1937"
 
 Kingdom Animalia
  Hipposideros diadema reginae Troughton, 1937 -- valid
  Hipposideros diadema trobrius Troughton, 1937 -- valid
  Hydromys oriens Troughton, 1937 -- invalid
  Leggadina hermannsburgensis brazenori Troughton, 1937 -- invalid
  Nycticeius sanborni (Troughton, 1937) -- invalid -- northern broad-nosed bat
  Rattus greyi peccatus Troughton, 1937 -- invalid
  Rattus lutreolus cambricus Troughton, 1937 -- invalid
  Rattus lutreolus imbil Troughton, 1937 -- invalid
  Scoteinus orion Troughton, 1937 -- invalid
  Scoteinus sanborni Troughton, 1937 -- invalid
  Scotorepens orion (Troughton, 1937) -- valid -- Orion Broad-nosed Bat
  Scotorepens sanborni (Troughton, 1937) -- valid -- Northern Broad-nosed Bat
  Uromys lamington Troughton, 1937 -- invalid
   

A gray bar