The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Porfirieva, 1977

ITIS records citing taxon author "Porfirieva, 1977"
 
 Kingdom Animalia
  Archicotylus rubzowi Porfirieva, 1977 -- valid
  Baikalocotylus Porfirieva, 1977 -- valid
  Baikalocotylus limnosus Porfirieva, 1977 -- valid
  Hyperbulbina bekmanae Porfirieva, 1977 -- valid
  Hyperbulbina nana Porfirieva, 1977 -- valid
   

A gray bar