The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Kisielewski, 1988

ITIS records citing taxon author "Kisielewski, 1988"
 
 Kingdom Animalia
  Acanthodasys arcassonensis Kisielewski, 1988 -- valid
  Chaetonotus inaequidentatus Kisielewski, 1988 -- valid
  Diplodasys caudatus Kisielewski, 1988 -- valid
  Diplodasys swedmarki Kisielewski, 1988 -- valid
  Halichaetonotus atlanticus Kisielewski, 1988 -- valid
  Heterolepidoderma arenosum Kisielewski, 1988 -- valid
  Megadasys minor Kisielewski, 1988 -- valid
  Tetranchyroderma renaudae Kisielewski, 1988 -- valid
  Turbanella multidigitata Kisielewski, 1988 -- valid
  Urodasys roscoffensis Kisielewski, 1988 -- invalid
  Xenotrichula quadritubulata Kisielewski, 1988 -- valid
   

A gray bar