The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Miranda-Ribeiro, 1926

ITIS records citing taxon author "Miranda-Ribeiro, 1926"
 
 Kingdom Animalia
  Bufo crucifer phrimeri Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Eleutherodactylus argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Eleutherodactylus gehrti (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Elosia glabra Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Elosia perplicata Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Flectonotus ulei Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Hemiphractus boulengeri Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Hyla megapodia Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Hylodes glaber (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Hylodes perplicatus (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Ischnocnema gehrti (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Leptodactylus macroblepharus Miranda-Ribeiro, 1926 -- invalid
  Leptodactylus macrosternum Miranda-Ribeiro, 1926 -- valid
  Ololygon megapodia (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Phrynohyas imitatrix (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Phyllomedusa megacephala (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Physalaemus spiniger (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Proceratophrys melanopogon (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Pseudopaludicola Miranda-Ribeiro, 1926 -- valid
  Scinax argyreornata (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
  Scinax megapodius (Miranda-Ribeiro, 1926) -- invalid
  Trachycephalus imitatrix (Miranda-Ribeiro, 1926) -- valid
   

A gray bar