The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Monterosato, 1914

ITIS records citing taxon author "Monterosato, 1914"
 
 Kingdom Animalia
  Argonauta argo mediterranea Monterosato, 1914 -- invalid
  Argonauta ferussaci Monterosato, 1914 -- invalid
  Argonauta monterosatoi Coen in Monterosato, 1914 -- invalid
  Argonauta sebae Valenciennes in Monterosato, 1914 -- invalid
   

A gray bar