Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Simon, 1892

ITIS records citing taxon author "Simon, 1892"
 
 Kingdom Animalia
  Acanthoscurria ferina Simon, 1892 -- invalid
  Acanthoscurria insubtilis Simon, 1892 -- valid
  Acanthoscurria maga Simon, 1892 -- valid
  Acanthoscurria musculosa Simon, 1892 -- valid
  Actinopodidae Simon, 1892 -- valid -- mouse spiders
  Aebutina Simon, 1892 -- valid
  Aebutina binotata Simon, 1892 -- valid
  Amaurobius occidentalis Simon, 1892 -- valid
  Ancylotrypa zebra (Simon, 1892) -- valid
  Antheopsis Simon, 1892 -- valid
  Atelolathys Simon, 1892 -- valid
  Atelolathys varia Simon, 1892 -- valid
  Calapnita Simon, 1892 -- valid
  Calapnita vermiformis Simon, 1892 -- valid
  Cesonia elegans (Simon, 1892) -- valid
  Charinus Simon, 1892 -- valid
  Charinus wanlessi Simon, 1892 -- invalid
  Charontidae Simon, 1892 -- valid
  Charontoidea Simon, 1892 -- valid
  Coremiocnemis Simon, 1892 -- valid
  Coremiocnemis cunicularia (Simon, 1892) -- valid
  Cyrtopholis Simon, 1892 -- valid
  Diplothele halyi Simon, 1892 -- valid
  Diplura garleppi (Simon, 1892) -- valid
  Ectatosticta Simon, 1892 -- valid
  Encyocrates Simon, 1892 -- valid
  Encyocrates raffrayi Simon, 1892 -- valid
  Ephebopus Simon, 1892 -- valid
  Euathlus manicata (Simon, 1892) -- valid
  Eupalaestrus guyanus (Simon, 1892) -- valid
  Fufius ecuadorensis (Simon, 1892) -- valid
  Fufius lanicius (Simon, 1892) -- valid
  Goeldia patellaris (Simon, 1892) -- valid
  Grammostola Simon, 1892 -- valid
  Haploclastus Simon, 1892 -- valid
  Haploclastus cervinus Simon, 1892 -- valid
  Haplopelma Simon, 1892 -- invalid
  Harpactira lyrata (Simon, 1892) -- valid
  Heligmomerus Simon, 1892 -- valid
  Heligmomerus prostans Simon, 1892 -- valid
  Heligmomerus taprobanicus Simon, 1892 -- valid
  Hexathelidae Simon, 1892 -- valid -- Australian funnelweb spiders
  Homoeomma strabo (Simon, 1892) -- valid
  Homostola Simon, 1892 -- valid
  Homostola vulpecula Simon, 1892 -- valid
  Hyptiotes analis Simon, 1892 -- valid
  Hysterocrates Simon, 1892 -- valid
  Idiops germaini Simon, 1892 -- valid
  Lampropelma Simon, 1892 -- valid
  Lampropelma nigerrimum Simon, 1892 -- valid
  Lampropelma nigerrimum nigerrimum Simon, 1892 -- valid
  Lasiodora boliviana (Simon, 1892) -- valid
  Macrothele segmentata Simon, 1892 -- valid
  Magulla Simon, 1892 -- valid
  Magulla obesa Simon, 1892 -- valid
  Masteria caeca (Simon, 1892) -- valid
  Masteria cavicola (Simon, 1892) -- valid
  Nemesia arenicola Simon, 1892 -- valid
  Nemesia didieri Simon, 1892 -- valid
  Nurscia sequerai (Simon, 1892) -- valid
  Orphnaecus Simon, 1892 -- valid
  Orphnaecus pellitus Simon, 1892 -- valid
  Paraphysa Simon, 1892 -- invalid
  Phelliactis Simon, 1892 -- valid
  Phelliactis hertwigi Simon, 1892 -- valid
  Pholcus bicornutus Simon, 1892 -- valid
  Phrynichidae Simon, 1892 -- valid
  Phrynichinae Simon, 1892 -- valid
  Plesiophrictus fabrei (Simon, 1892) -- valid
  Porrhothele Simon, 1892 -- valid
  Pritha garciai (Simon, 1892) -- valid
  Pselligmus Simon, 1892 -- valid
  Pselligmus infaustus Simon, 1892 -- valid
  Psiloderces Simon, 1892 -- valid
  Psiloderces egeria Simon, 1892 -- valid
  Rachias Simon, 1892 -- valid
  Raecius Simon, 1892 -- valid
  Sarax Simon, 1892 -- valid
  Sarax brachydactylus Simon, 1892 -- valid
  Sarax willeyi Simon, 1892 -- invalid
  Scalidognathus oreophilus Simon, 1892 -- valid
  Scotinoecus Simon, 1892 -- valid
  Sergiolus Simon, 1892 -- valid
  Sipalolasma Simon, 1892 -- valid
  Sipalolasma ellioti Simon, 1892 -- valid
  Speocera microphthalma (Simon, 1892) -- valid
  Spermophora estebani Simon, 1892 -- valid
  Stasimopus Simon, 1892 -- valid
  Stenygrocercus Simon, 1892 -- valid
  Strophaeus pentodon (Simon, 1892) -- valid
  Sybota Simon, 1892 -- valid
  Tigidia Simon, 1892 -- valid
  Tigidia mauriciana Simon, 1892 -- valid
  Tmesiphantes Simon, 1892 -- valid
  Tmesiphantes nubilus Simon, 1892 -- valid
  Trichopelma affine (Simon, 1892) -- valid
  Zalmoxis sorenseni Simon, 1892 -- valid
   

A gray bar