The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Thomas, 1890

ITIS records citing taxon author "Thomas, 1890"
 
 Kingdom Animalia
  Cynopterus spadiceus Thomas, 1890 -- invalid
  Dremomys everetti (Thomas, 1890) -- valid -- Bornean Mountain Ground Squirrel
  Dyacopterus spadiceus (Thomas, 1890) -- valid -- Common Dyak Fruit Bat, Dyak Fruit Bat
  Funisciurus anerythrus (Thomas, 1890) -- valid -- Thomas's Rope Squirrel
  Funisciurus anerythrus anerythrus (Thomas, 1890) -- valid
  Ichneumia albicauda grandis (Thomas, 1890) -- valid
  Myoscalops Thomas, 1890 -- invalid
  Notiomys Thomas, 1890 -- valid
  Notiomys edwardsii (Thomas, 1890) -- valid -- Edward's Long-clawed Akodont, Edwards's long-clawed mouse
  Scotoecus albofuscus (Thomas, 1890) -- valid -- light-winged lesser house bat, Light-winged Lesser House Bat
  Scotoecus albofuscus albofuscus (Thomas, 1890) -- valid
  Scotophilus albofuscus Thomas, 1890 -- invalid
   

A gray bar