The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages
Results of: Search in every Kingdom for Scientific Name containing 'Kathetostoma'
 
 Kingdom Animalia
  Kathetostoma GŁnther, 1860 – valid
  Kathetostoma albigutta Bean, 1892 – valid – lancer stargazer, miracielo sargacero
  Kathetostoma averruncus Jordan and Bollman, 1890 – valid – smooth stargazer, miracielo buldog
  Kathetostoma canaster Gomon and Last, 1987 – valid
  Kathetostoma cubana Barbour, 1941 – valid – marbled stargazer, pez curioso
  Kathetostoma fluviatilis Hutton, 1872 – valid
  Kathetostoma giganteum Haast, 1873 – valid – flathead
  Kathetostoma laeve (Bloch and Schneider, 1801) – valid – stonelifter
  Kathetostoma nigrofasciatum Waite and McCulloch, 1915 – valid
   

A gray graphic bar
Search on:  Any Name or TSN  Common Name  Scientific Name  TSN
In:  Kingdom    

A gray bar