Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Radoszkowski, 1860

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1860"
 
 Kingdom Animalia
  Bombus altaicus Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus caucasicus Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus lapidarius caucasicus Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus lapidarius sichelii Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus menestriesii Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus menetriesii Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus sicheli Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus sichelii Radoszkowski, 1860 -- valid
  Bombus stevenii Radoszkowski, 1860 -- invalid
  Bombus wurflenii Radoszkowski, 1860 -- valid
   

A gray bar