The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Radoszkowski, 1876

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1876"
 
 Kingdom Animalia
  Ammophila heydeni rubra Radoszkowski, 1876 -- valid
  Ammophila rubra Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Andrena amasia Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Andrena assimilis Radoszkowski, 1876 -- valid
  Andrena fasciata Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Andrena metallica Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Andrena tecta Radoszkowski, 1876 -- valid
  Anthidium amurense Radoszkowski, 1876 -- valid
  Anthophora balassogloi (Radoszkowski, 1876) -- valid
  Anthophora eburnea Radoszkowski, 1876 -- valid
  Bombus morawitzi Radoszkowski, 1876 -- valid
  Cilissa robusta Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Dasypoda italica Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Eucera graeca Radoszkowski, 1876 -- valid
  Larrada funebris (Radoszkowski, 1876) -- invalid
  Lasioglossum dybowskii (Radoszkowski, 1876) -- valid
  Megachile incerta Radoszkowski, 1876 -- valid
  Megachile minutissima Radoszkowski, 1876 -- valid
  Megachile nigrita Radoszkowski, 1876 -- valid
  Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876 -- valid
  Melecta assimilis Radoszkowski, 1876 -- valid
  Melecta italica Radoszkowski, 1876 -- valid
  Mimesa aegyptiaca Radoszkowski, 1876 -- valid
  Miscophus sericeus Radoszkowski, 1876 -- valid
  Nomada amabilis Radoszkowski, 1876 -- valid
  Nomada amurensis Radoszkowski, 1876 -- valid
  Nomada dybovskij Radoszkowski, 1876 -- valid
  Nomada moravitzii Radoszkowski, 1876 -- valid
  Nomada sabulosa Radoszkowski, 1876 -- valid
  Philanthus kizilkumi Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Pison fasciatum (Radoszkowski, 1876) -- valid
  Psen aegyptiacus (Radoszkowski, 1876) -- invalid
  Pseudocilissa robusta (Radoszkowski, 1876) -- invalid
  Pseudonysson Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Pseudonysson fasciatum Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Pseudoscolia Radoszkowski, 1876 -- valid
  Pseudoscolia maculata Radoszkowski, 1876 -- valid
  Rhodanthidium superbum (Radoszkowski, 1876) -- valid
  Sphex grandis Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Stelis aegyptiaca Radoszkowski, 1876 -- valid
  Stelis aegyptiaca aegyptiaca Radoszkowski, 1876 -- valid
  Stizus spinulosus Radoszkowski, 1876 -- valid
  Tachytes funebris Radoszkowski, 1876 -- invalid
  Tachytes vaga Radoszkowski, 1876 -- invalid
   

A gray bar