The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Simon, 1888

ITIS records citing taxon author "Simon, 1888"
 
 Kingdom Animalia
  Anasaitis elegantissima (Simon, 1888) -- valid
  Anasaitis locuples (Simon, 1888) -- valid
  Bythocrotus cephalotes (Simon, 1888) -- valid
  Corythalia elegantissima (Simon, 1888) -- invalid
  Corythalia locuples (Simon, 1888) -- invalid
  Cosmophasis miniaceomicans (Simon, 1888) -- valid
  Creugas cinnamius (Simon, 1888) -- valid
  Cyclosa albisternis Simon, 1888 -- valid
  Cyclosternum pentalore (Simon, 1888) -- invalid
  Cytaea albolimbata Simon, 1888 -- valid
  Davus pentaloris (Simon, 1888) -- valid
  Entychides Simon, 1888 -- valid
  Entychides aurantiacus Simon, 1888 -- valid
  Entychides dugesi Simon, 1888 -- valid
  Entychides guadalupensis Simon, 1888 -- valid
  Fufius Simon, 1888 -- valid
  Fufius atramentarius Simon, 1888 -- valid
  Hexisopus fodiens Simon, 1888 -- valid
  Lauricius Simon, 1888 -- valid
  Lauricius hemicloeinus Simon, 1888 -- valid
  Leptoctenus byrrhus Simon, 1888 -- valid
  Nilus marginatus (Simon, 1888) -- invalid
  Sason andamanicum (Simon, 1888) -- valid
  Servaea Simon, 1888 -- valid
  Sosippus Simon, 1888 -- valid
  Sosippus mexicanus Simon, 1888 -- valid
  Strotarchus Simon, 1888 -- valid
  Strotarchus nebulosus Simon, 1888 -- valid
  Thaumasia scoparia (Simon, 1888) -- valid
  Trichopelma Simon, 1888 -- valid
  Trichopelma illetabile Simon, 1888 -- valid
  Trichopelma nitidum Simon, 1888 -- valid
  Zorocrates Simon, 1888 -- valid
  Zorocrates fuscus Simon, 1888 -- valid
   

A gray bar