The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Tobias, 1976

ITIS records citing taxon author "Tobias, 1976"
 
 Kingdom Animalia
  Apanteles aragatzi Tobias, 1976 -- valid
  Apanteles znoikoi Tobias, 1976 -- valid
  Cotesia kasparyani (Tobias, 1976) -- valid
  Cotesia shemachaensis (Tobias, 1976) -- valid
  Cotesia subordinaria (Tobias, 1976) -- valid
  Dolichogenidea colchica (Tobias, 1976) -- valid
  Dolichogenidea eleagnellae (Tobias, 1976) -- valid
  Dolichogenidea erevanica (Tobias, 1976) -- valid
  Dolichogenidea jaroshevskyi (Tobias, 1976) -- valid
  Dolichogenidea praetoria (Tobias, 1976) -- valid
  Iconella subcamilla (Tobias, 1976) -- valid
  Iconella verae (Tobias, 1976) -- valid
  Illidops planiscapus (Tobias, 1976) -- valid
  Illidops rostratus (Tobias, 1976) -- valid
  Protapanteles armeniacus (Tobias, 1976) -- valid
   

A gray bar