The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Simon, 1901

ITIS records citing taxon author "Simon, 1901"
 
 Kingdom Animalia
  Acantheis oreus (Simon, 1901) -- valid
  Acragas rosenbergi Simon, 1901 -- valid
  Admesturius bitaeniatus (Simon, 1901) -- valid
  Agorius cinctus Simon, 1901 -- valid
  Agorius constrictus Simon, 1901 -- valid
  Agorius semirufus Simon, 1901 -- valid
  Allende patagiatus (Simon, 1901) -- valid
  Andasta cyclosina Simon, 1901 -- valid
  Andoharano grandidieri (Simon, 1901) -- valid
  Anepsion fuscolimbatum (Simon, 1901) -- valid
  Araegeus Simon, 1901 -- valid
  Araegeus mimicus Simon, 1901 -- valid
  Arasia Simon, 1901 -- valid
  Ariamnes flagellum nigritus Simon, 1901 -- valid
  Ashtabula bicristata (Simon, 1901) -- valid
  Ashtabula dentichelis Simon, 1901 -- valid
  Ashtabula glauca Simon, 1901 -- valid
  Ashtabula sexguttata Simon, 1901 -- valid
  Atelurius Simon, 1901 -- valid
  Atelurius segmentatus Simon, 1901 -- valid
  Avitus longidens Simon, 1901 -- valid
  Bavia thorelli Simon, 1901 -- valid
  Bianor diversipes Simon, 1901 -- valid
  Breda apicalis Simon, 1901 -- valid
  Breda flavostriata Simon, 1901 -- invalid
  Breda variolosa Simon, 1901 -- valid
  Castianeira bartholini Simon, 1901 -- valid
  Catageus cerberus (Simon, 1901) -- valid
  Ceriomura Simon, 1901 -- valid
  Cerionesta Simon, 1901 -- valid
  Chilobrachys annandalei Simon, 1901 -- valid
  Chinoscopus Simon, 1901 -- valid
  Chirothecia amazonica Simon, 1901 -- valid
  Chirothecia euchira (Simon, 1901) -- valid
  Chirothecia semiornata Simon, 1901 -- valid
  Clynotis Simon, 1901 -- valid
  Copocrossa Simon, 1901 -- valid
  Copocrossa politiventris Simon, 1901 -- valid
  Corambis Simon, 1901 -- valid
  Cosmophasis Simon, 1901 -- valid
  Cosmophasis olorina (Simon, 1901) -- valid
  Ctenus potteri Simon, 1901 -- valid
  Cylistella Simon, 1901 -- valid
  Cyriopagopus thorelli (Simon, 1901) -- invalid
  Dolomedes paroculus Simon, 1901 -- valid
  Druzia flavostriata (Simon, 1901) -- valid
  Echinussa Simon, 1901 -- valid
  Echinussa imerinensis Simon, 1901 -- valid
  Episinus porteri (Simon, 1901) -- valid
  Epocilla femoralis Simon, 1901 -- valid
  Epocilla mauriciana Simon, 1901 -- valid
  Epocilla picturata Simon, 1901 -- valid
  Euophrys capicola Simon, 1901 -- valid
  Euophrys saitiformis Simon, 1901 -- invalid
  Euryopis potteri Simon, 1901 -- valid
  Evarcha bicoronata (Simon, 1901) -- valid
  Festucula Simon, 1901 -- valid
  Festucula lineata Simon, 1901 -- valid
  Festucula vermiformis Simon, 1901 -- valid
  Flacillula lubrica (Simon, 1901) -- valid
  Gea spinipes nigrifrons Simon, 1901 -- valid
  Habrocestum albimanum Simon, 1901 -- valid
  Habrocestum flavimanum Simon, 1901 -- valid
  Heliophanillus suedicola (Simon, 1901) -- valid
  Heliophanus capicola Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus claviger Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus debilis Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus deserticola Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus imerinensis Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus mauricianus Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus mucronatus Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus patellaris Simon, 1901 -- valid
  Heliophanus transvaalicus Simon, 1901 -- valid
  Helpis Simon, 1901 -- valid
  Helvetia albovittata Simon, 1901 -- valid
  Helvetia semialba (Simon, 1901) -- valid
  Holoplatys bicolor Simon, 1901 -- valid
  Hurius Simon, 1901 -- valid
  Hurius vulpinus Simon, 1901 -- valid
  Hyetussa cribrata (Simon, 1901) -- valid
  Hypoctonus kraepelini Simon, 1901 -- valid
  Icius desertorum Simon, 1901 -- valid
  Ilargus Simon, 1901 -- valid
  Ilargus coccineus Simon, 1901 -- valid
  Isoxya testudinaria (Simon, 1901) -- valid
  Itata tipuloides Simon, 1901 -- valid
  Jollas Simon, 1901 -- valid
  Jollas geniculatus Simon, 1901 -- valid
  Langona Simon, 1901 -- valid
  Langona manicata Simon, 1901 -- valid
  Lapsias tovarensis Simon, 1901 -- valid
  Laufeia perakensis (Simon, 1901) -- invalid
  Lauharulla insulana Simon, 1901 -- valid
  Leucippus baeri Simon, 1901 -- valid -- Tumbes Hummingbird
  Lurio Simon, 1901 -- valid
  Maeota Simon, 1901 -- valid
  Maeota dichrura Simon, 1901 -- valid
  Maratus vespertilio (Simon, 1901) -- valid
  Margaromma soligena Simon, 1901 -- valid
  Mexcala caerulea (Simon, 1901) -- valid
  Mimetus margaritifer Simon, 1901 -- valid
  Modunda Simon, 1901 -- valid
  Modunda aeneiceps Simon, 1901 -- valid
  Mogrus albogularis Simon, 1901 -- valid
  Muziris Simon, 1901 -- valid
  Myrmarachne annandalei Simon, 1901 -- valid
  Myrmarachne jugularis Simon, 1901 -- invalid
  Myrmarachne nigella Simon, 1901 -- valid
  Napoca Simon, 1901 -- valid
  Natta chionogaster (Simon, 1901) -- valid
  Naubolus Simon, 1901 -- valid
  Naubolus micans Simon, 1901 -- valid
  Naubolus posticatus Simon, 1901 -- valid
  Ocrisiona Simon, 1901 -- valid
  Ocrisiona frenata Simon, 1901 -- valid
  Ocrisiona melanopyga Simon, 1901 -- valid
  Olios annandalei (Simon, 1901) -- valid
  Omothymus thorelli Simon, 1901 -- valid
  Orcevia perakensis (Simon, 1901) -- valid
  Orsima Simon, 1901 -- valid
  Orsima constricta Simon, 1901 -- valid
  Orsima ichneumon (Simon, 1901) -- valid
  Orsinome phrygiana Simon, 1901 -- valid
  Osericta Simon, 1901 -- valid
  Osericta dives Simon, 1901 -- valid
  Oxyopes patalongensis Simon, 1901 -- valid
  Padillothorax Simon, 1901 -- valid
  Padillothorax semiostrinus Simon, 1901 -- valid
  Pancorius relucens (Simon, 1901) -- valid
  Panysinus Simon, 1901 -- valid
  Panysinus nitens Simon, 1901 -- valid
  Parachernes cocophilus (Simon, 1901) -- valid
  Pardosa laidlawi Simon, 1901 -- valid
  Phintella accentifera (Simon, 1901) -- valid
  Phintella indica (Simon, 1901) -- valid
  Phintella macrops (Simon, 1901) -- valid
  Phintella multimaculata (Simon, 1901) -- valid
  Phlegra albostriata Simon, 1901 -- valid
  Phlegra micans Simon, 1901 -- valid
  Phlegra semipullata Simon, 1901 -- valid
  Phlegra thibetana Simon, 1901 -- valid
  Pholcus diopsis Simon, 1901 -- invalid
  Pholcus vesculus Simon, 1901 -- invalid
  Pochyta Simon, 1901 -- valid
  Pochyta spinosa Simon, 1901 -- valid
  Poecilorchestes Simon, 1901 -- valid
  Poecilorchestes decoratus Simon, 1901 -- valid
  Pribumia atrigularis (Simon, 1901) -- valid
  Pribumia diopsis (Simon, 1901) -- valid
  Pronous affinis Simon, 1901 -- valid
  Psecas chrysogrammus (Simon, 1901) -- valid
  Psecas viridipurpureus (Simon, 1901) -- valid
  Pseudicius musculus Simon, 1901 -- valid
  Ptocasius strupifer Simon, 1901 -- valid
  Pystira Simon, 1901 -- valid
  Rhitymna xanthopus Simon, 1901 -- valid
  Rhondes Simon, 1901 -- valid
  Robertus mazaurici (Simon, 1901) -- valid
  Runcinia aethiops (Simon, 1901) -- valid
  Saitidops Simon, 1901 -- valid
  Saitidops clathratus Simon, 1901 -- valid
  Saitis breviusculus Simon, 1901 -- valid
  Saitis catulus Simon, 1901 -- valid
  Saitis cyanipes Simon, 1901 -- valid
  Salpesia Simon, 1901 -- valid
  Salpesia soricina Simon, 1901 -- valid
  Saphrys saitiformis (Simon, 1901) -- valid
  Sarax rimosus (Simon, 1901) -- valid
  Sarinda ruficeps (Simon, 1901) -- valid
  Sassacus arcuatus Simon, 1901 -- valid
  Sassacus aurantiacus Simon, 1901 -- valid
  Sassacus biaccentuatus Simon, 1901 -- valid
  Sassacus resplendens Simon, 1901 -- valid
  Sassacus trochilus Simon, 1901 -- valid
  Savarna tesselata (Simon, 1901) -- valid
  Scoturius Simon, 1901 -- valid
  Scoturius tigris Simon, 1901 -- valid
  Sebastira Simon, 1901 -- valid
  Sebastira instrata Simon, 1901 -- valid
  Selenops aculeatus Simon, 1901 -- valid
  Semiopyla Simon, 1901 -- valid
  Semiopyla cataphracta Simon, 1901 -- valid
  Semora trochilus Simon, 1901 -- valid
  Semorina Simon, 1901 -- valid
  Semorina iris Simon, 1901 -- valid
  Semorina seminuda Simon, 1901 -- valid
  Siler flavocinctus (Simon, 1901) -- valid
  Siler pulcher Simon, 1901 -- valid
  Siler semiglaucus (Simon, 1901) -- valid
  Siler severus (Simon, 1901) -- valid
  Simonurius campestratus (Simon, 1901) -- valid
  Simonurius gladifer (Simon, 1901) -- valid
  Simonurius quadratarius (Simon, 1901) -- valid
  Simprulla Simon, 1901 -- valid
  Simprulla nigricolor Simon, 1901 -- valid
  Sitticus Simon, 1901 -- valid
  Stagetillus semiostrinus (Simon, 1901) -- invalid
  Steatoda perakensis Simon, 1901 -- valid
  Stenaelurillus guttiger (Simon, 1901) -- valid
  Stoidis Simon, 1901 -- valid
  Storena obnubila Simon, 1901 -- valid
  Storena sciophana Simon, 1901 -- valid
  Stygophrynus cerberus Simon, 1901 -- invalid
  Sylligma cribrata (Simon, 1901) -- valid
  Telamonia mustelina Simon, 1901 -- valid
  Tetragnatha novia Simon, 1901 -- valid
  Thammaca Simon, 1901 -- valid
  Thammaca coriacea Simon, 1901 -- valid
  Thelcticopis pennata (Simon, 1901) -- valid
  Theridion subradiatum Simon, 1901 -- valid
  Theridiosoma nebulosum Simon, 1901 -- valid
  Thiania chrysogramma Simon, 1901 -- valid
  Thiania subserena Simon, 1901 -- valid
  Tissahamia vescula (Simon, 1901) -- valid
  Tutelina Simon, 1901 -- valid
  Tutelina rosenbergi Simon, 1901 -- valid
  Tylogonus viridimicans (Simon, 1901) -- valid
  Uthina atrigularis Simon, 1901 -- invalid
  Zygometis Simon, 1901 -- valid
   

A gray bar